میدونی برجام  چیه؟؟

عاقبت برجام چی میشه؟؟


بعضیا این همه خوشبین نباشن..


برجام یعنی اینکه:  

بـ : برادر

ر: روحانی

جـ : جوجه رو

ا : آخر پاییز

م : می شمارن!!


۱۳۸۷۳۰۴۳۷۷۵۶۷۶۴۱

 


موضوع :
گوناگون ,