بستگان این مردگان شاید فکر می کنند. با گذاشتن این تصاویر باکلاس بودن آن رفتگان را نشان می دهند.


بی حجابی، با کلاس بودن نیست، فرهنگ نیست. عزت ندارد.

.

.

حداقل بگزارید ارواح مردگانتان آرام بگیرند.


دنیایشان را که دیدید.

لااقل بگذارید آخرتشان، درست شود.حجاب را حداقل بعد از مردن به آنها بدهید.


نتیجه تصویری برای مردگان«فشن» در گورستان پایتخت

 
موضوع :
حجاب ,