وبلاگ عشق هست فاطمه نوشت:


امشب بیدار میمانم

تا چشم هایم خیس شود

امشب دلم هوای چادر تو رو كرده ای فاطمه

وقتی اسم تو را میارم

چشم هایم خیس تر میشود تنم از نگاه تو

نگاهم همیشه زیر

با كوله باری از درد غم

میخواهم امشب حرفهایم و درد هایم سوی چادر پاره پاره تو بزنم

میخواهم روی پای تو بنشینم و هی گریه كنم از درد هایم

میخواهم بدون تعارف بدون شعر بدون دكلمه حرفهای خودمونی بزنم

دنبال نظر و یا بازدیدكننده نیستم توی این وب

فقط و فقط حرفهایم

حرفهای درد است

درد

و درد

هر چی توی دلم هست میگذارم اینجا

تا شود درد نامه

خانم فاطمه زهرا با افتخار دوست دارم تا ابد