سلام رفقا
خداقوت ،
من که از خوشحالی روح در کالبدم نمونده، از بس به ما گفتن شما افراطی هستین و سخت میگیرید و شما فلان و ....    


از وقتی که حضرت آقا از ما دفاع کردن و فرمودن :
 چرا به بچه حزب اللهی ها میگید افراطی؟؟
   

نتیجه تصویری برای آیا منم بچه حزب اللهی ام ؟؟؟!

و به صورت علنی، از ما دفاع کردن سر از پا نمیشناسم. به دو دلیل:
  
1-خوشحالی اینکه حضرت آقا ما رو تآیید و از ما دفاع کردن.
2-چندین برابر شدن مسؤلیت من که یک بچه حزب اللهی هستم، برای رسیدن به اهدافم که همون اهداف نظام و... هست.

نتیجه تصویری برای منم حزب اللهی ام ؟؟؟!