هر چه بیشتر به شاخ و برگ گل نظاره می کنی، بیشتر محو زیبایی اش می شوی.


دستش را دراز کرد تا گل را در اختیار بگیرد...ولی خارها مزه درد را به او چشاندند تا دریابد که ،

اگر حفاظی برای گل نبود،


چنین با طراوت و زیبا نمی ماند.
موضوع :
حجاب ,