شهید آرزو میکنه کنار اربابش حسین دفن بشه ،

اونوقت جاده ی آرزوهای ما ختم میشه

به پول ، ماشین ، خونه ، معشوقه زمینی ، گناه و ...
خدایا! ما رو ببخش که مثل شهدا بین آرزوهامون ،

جایی برای تو باز نکردیم...