به کودکت نگو : بر دیوار خط نکش

بلکه بگو : بر برگه ای بکش ، سپس آن را به دیوار میچسبانیم .

نگو : برخیز و نماز بخوان و الا جهنمی میگردی

بگو : برخیز تا با یکدیگرنماز بخوانیم ، تا در بهشت نیز در کنار یکدیگر باشیم .

نگو : برخیز و اتاق کثیف و شلخته ات را تمیز کن

بگو : دوست داری با یکدیگر اتاق را مرتب کنیم ، چون میدانم نظم را دوست داری

نگو : بازی را تمام کن و درس بخوان زیرا درس خواندن مهمتر است

بگو : اگر درست را به بهترین نحو تمام نمایی با همدیگر بازی خواهیم کرد

هر کلام و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندمان تاثیر بسزایی خواهد داشت .

حرکات کودکمان انعکاس اعمال ماست…
موضوع :
گوناگون ,