سلام بانو

مورد خطابم شما هستید.

آیا تا کنون به این جمله فکر کرده اید...

                                         چند تا چفیه خونی شده، تا چادری خاکی نشود؟؟

untied


چادرت را رها نکن بانو.

میدانی که دشمن برای چادرت نقشه ها دارد...

                                                        ... سنگرت را حفظ کن ...

imagesCAEOBMHQ
موضوع :
حجاب ,