در معرکه ی چپاول و خون و قیام
ننگ ست هم آغوشی شمشیر و نیام
سرمستی بیدهای لرزان! بدرود!
بیداری سروهای اسلام! سلام!

http://www.uplooder.net/img/image/49/1da421fa13898cc376ac3338dbb25e16/Demo-Kooche-Enghelab.jpg