بگذار قافیه ها را عوض کنیم...
خواهی نشوی #همرنگ ، #رسوا ی جماعت شو...
و
خواهی نشوی #رسوا ، #همرنگ شهیدان شو
که رنگشان #بی-رنگی است...

1397069470655950_large.jpg


این #جماعت ...
وقتی #چادر می پوشم، با نگاه هایشان مسخره ام می کنند..
وقتی #چفیه می اندازم، انگشت هایشان را به سویم می گیرند..
وقتی #بسیج می روم، نگاه هایشان امانم نمی دهد..
وقتی عکس #حضرت-آقا روی صفحه ی گوشی یا کامپیوتر می گذارم، به اعتقاداتم توهین می کنند..
وقتی بی تابی مناطق #جنوب را می کنم، بی تابی ام را به سخره می گیرند..
وقتی راهی مزار #شهدا می شوم، می خندند به علاقه هایم..
وقتی در برابرشان #بحث هم می کنم، جوابم را فحش می دهند..
وقتی میخواهم حرفی بزنم هم کاری می کنند که سکوت را برگزینم..
وقتی غصه ی غصه های امامت را میخوری، غصه هایت را با حرف هایشان دو چندان می کنند..
و...
دیگر قلمم عاجز است از توصیفشان.

عجب جماعتی هستند این #جماعت ...

و حال که اینگونه هستند،
بگذار برایت بگویم که
#همرنگ این جماعت شدن #رسوا یت می کند...

حال که این جماعت را شناختی،
بگذار قافیه ها را عوض کنیم...
خواهی نشوی #همرنگ ، #رسوا ی جماعت شو...
و
خواهی نشوی #رسوا ، #همرنگ شهیدان شو
که رنگشان #بی-رنگی است..
موضوع :
حجاب ,