برداشتی آزاد از مذاکرات ظریف ، اشتون و کری پشت درهای بسته 

رسول خدا می فرمایند «لایَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامَرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَیْطان»

 هرگاه زن و مرد نامحرمی تنها باهم بودند نفر سوم حتما  شیطان است.
یادمان که نرفته حضرت روح الله فرموده بودند :

آمریکا شیطان بزرگ است

موضوع :
گوناگون ,