امام رضا (ع) فرمودند:

چهار چیز دلتنگی را از بین می برد...

عطر زدن

عسل خوردن

سواری کردن

به سبزه (درختان سبز) نظر کردنموضوع :
دعا ,