گمنامی تنها برای شهرت پرستان، دردآور است 

وگرنه...

تمام اجرها در گمنامی است.سید شهیدان اهل قلم: شهید سید مرتضی آوینیموضوع :
گوناگون ,